MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG

Thiết kế

MÔI TRƯỜNG

14-12-2021 02:46:36 PM

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

   * Thực hiện hồ sơ ĐTM cấp tỉnh và cấp Bộ

       * Thực hiện các hồ sơ bổ sung ngành nghề của các KCN, KCX

   * Thực hiện báo cáo thay đổi nội dung ĐTM đã cấp phép

       * Báo cáo xác nhận hoàn thành ĐTM các cấp

 

 

II. XỬ LÝ NƯỚC THẢI

   * Thiết kế, vận hành trạm XLNT

   * Giám sát lắp đặt thiết bị, công nghệ

   * Thẩm định công nghệ các trạm XLNT

   * Tư vấn lập hồ sơ thầu

 

 

III. XỬ LÝ KHÍ THẢI

    * Thiết kế, vận hành công trình xử lý khí

    * Quan trắc, giám sát khí thải

    * Tính toán, thiết kế thông gió, làm mát nhà xưởng.

 

 

IV. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

    * Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cấp tỉnh, cấp Bộ theo Luật BVMT 2020

    * Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn cấp tỉnh, cấp Bộ

    * Lập hồ sơ xin khai thác nước cấp tỉnh, cấp Bộ

 

Các sản phẩm khácTin khác