KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT

KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT

KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT

KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT

KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT
KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT

Thiết kế

KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT

21-08-2017 08:30:46 AM
Qui hoạch chuyển đổi - KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT Huyện Tân Biên, Tây Ninh Chủ đầu tư: Ban quản lý tổng hợp cửa khẩu Xamat - 2006 Qui ,ô: 18 ha Tổng vốn đầu tư: 51 tỷ VND

Qui hoạch chuyển đổi - KHU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬA KHẨU XA MÁT
Huyện Tân Biên, Tây Ninh
Chủ đầu tư: Ban quản lý tổng hợp cửa khẩu Xamat - 2006
Qui ,ô: 18 ha
Tổng vốn đầu tư: 51 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác