QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009
QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2009

21-08-2017 02:18:10 PM
Huyện Châu Đức: tỉnh Bà Rịa - V\ũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Qui mô: 650 ha Liên doanh: Hyder (Anh) & ACLA (HongKong) & Phú An Thành

Các sản phẩm khácTin khác