QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010
QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

Mục đầu tư

QUI HOẠCH CHI TIẾT - KHU CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ BÀU HAI NĂM INTRESCO - 2010

21-08-2017 01:55:54 PM
Xã Gia Lộc - Lộc Hưng, huyện Trảng bàng, tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Intresco Qui mô: 191 ha Tổng vốn đầu tư; 328 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác